Добрый день! Продолжим изучение китайского. Китайский язык. Урок 2.

2 [два] - 2[二]
семья - 家庭

дедушка - 祖父 /外祖父 zǔfù/ wàizǔfù
бабушка - 祖母 /外祖母 zǔmǔ/ wàizǔmǔ
он и она - 他 和 她 tā hé tā
                
отец - 父亲 fùqīn
мать - 母亲 mǔqīn
он и она - 他 和 她 tā hé tā
                
сын - 儿子 érzi
дочь - 女儿 nǚ'ér
он и она - 他 和 她 tā hé tā
                
брат - 哥哥 /弟弟 gēgē/ dìdì
сестра - 姐姐 /妹妹 jiějiě/ mèimei
он и она - 他 和 她 tā hé tā
                
дядя - 叔叔 /伯父 /舅舅 /姑父叔叔 /伯父 /舅舅 /姑父 shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu shūshu/ bófù/jiùjiu/ gūfu
тётя - 阿姨 /婶婶 /舅妈 /姨妈 /姑妈 āyí/ shěnshen/ jiùmā/ yímā/ gūmā
он и она - 他 和 她 tā hé tā
                
Мы - семья. - 我们 是 一个 家庭 /我们 是 一家人 。 wǒmen shì yīgè jiātíng/ wǒmen shì yījiā rén.
Семья не маленькая. - 这是 个 不小的 家庭 。 Zhè shìgè bù xiǎo de jiātíng.
Семья большая. - 这是 一个 大 家庭 。 Zhè shì yīgè dà jiātíng.