Добрый день! Продолжим изучение казахского языка. Казахский язык. Урок 7.

7 [семь] - 7 [жеті]
Цифры - Сандар

Я считаю: - Мен санаймын:
один, два, три - Бір, екі, үш
Я считаю до трёх. - Мен үшке дейін санаймын.
                
Я считаю дальше: - Мен әрі қарай санаймын:
четыре, пять, шесть, - төрт, бес, алты,
семь, восемь, девять - жеті, сегіз, тоғыз
                
Я считаю. - Мен санаймын.
Ты считаешь. - Сен санайсың.
Он считает. - Ол санайды.
                
Один. Первый. - Бір. Бірінші.
Два. Второй. - Екі. Екінші.
Три. Третий. - Үш. Үшінші.
                
Четыре. Четвёртый. - Төрт. Төртінші.
Пять. Пятый. - Бес. Бесінші.
Шесть. Шестой.     Алты. Алтыншы.
                
Семь. Седьмой. - Жеті. Жетінші.
Восемь. Восьмой. - Сегіз. Сегізінші.
Девять. Девятый. - Тоғыз. Тоғызыншы.